1. BAN CHỈ HUY

Lê Minh Khoa   

Chỉ huy trưởng

Nguyễn Văn Bình               

Phó Chỉ huy trưởng

Phạm Nguyễn Ngọc Ngân

Phó Chỉ huy trưởng

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP LỰC LƯỢNG TNXP

Lê Quang Hòa

Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Trưởng phòng

Lê Văn Quang

Phó Trưởng phòng

3. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Trưởng phòng

Đỗ Thị Len

Phó Trưởng phòng

 

 

4. PHÒNG Y TẾ LỰC LƯỢNG TNXP

Nguyễn Hữu Cẩn

Trưởng phòng

 

 

 

 

5. PHÒNG XÃ HỘI LỰC LƯỢNG TNXP

Võ Văn Lượng

Trưởng phòng

Phạm Chí Bình

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Chí Công

Phó Trưởng phòng

6. VĂN PHÒNG LỰC LƯỢNG TNXP

Hồ Thị Hoa Duyên

Phó Chánh Văn phòng

Đặng Thị Sáng

Phó Chánh Văn phòng

Huỳnh Hữu Hải

Phó Chánh Văn phòng

7. PHÒNG ĐẦU TƯ

Trần Tiến Dũng

Trưởng phòng

Nguyễn Bá Châu

Phó Trưởng phòng

 

 

8. PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG LỰC LƯỢNG TNXP

Trần Văn Thành

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Quý

Phó Trưởng phòng

 

 

9. CỤM CÔNG NGHIỆP – KHU DÂN CƯ NHỊ XUÂN

Lê Văn Sơn

Trưởng ban

Châu Luận Quang

Phó Trưởng ban

Ngô Quốc Việt

Phó Trưởng ban

10. CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Trần Ngọc Hiến Tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Lê Thành Khoa

Giám đốc

Trần Duy Nguyên

Phó Giám đốc

Vương Quang Đại

Phó Giám đốc

 

 

 

 

11. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Tiến Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hoàng Sinh

Tổng Giám đốc

Bùi Sĩ Long

Phó Tổng Giám đốc

12. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1

Vy Văn Trọng

Giám đốc

Trương Thị Minh Thùy

Phó Giám đốc

Nguyễn Nam Phong

Phó Giám đốc

Đào Duy Vinh

Phó Giám đốc

 

 

 

 

13. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2

Trương Quang Nam

Giám đốc

Nguyễn Dũng

Phó Giám đốc

Ngô Trọng Cường

Phó Giám đốc

14. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 3

Bùi Thanh Tuấn

Giám đốc

Nguyễn Hữu Phong

Phó Giám đốc

Bùi Thành Trâm

Phó Giám đốc

15. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY NHỊ XUÂN

Trương Văn Hậu

Giám đốc

Nguyễn Đức Bình

Phó Giám đốc

Nguyễn Phúc Hùng

Phó Giám đốc

16. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP

Phan Sinh

Giám đốc

Nguyễn Thị Hiền

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Màu

Phó Giám đốc