Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34134871
truyền thống cách mạng
Phê phán luận điệu “Việt Nam kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sai lầm”

 

Nột trong những luận điệu của chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Đảng, Nhà nước ta là “Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sai lầm”. Một số người cho rằng, Việt Nam đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sai lầm; “Việt Nam nên xoay trục để phát triển”... Đấy là những luận điệu phản khoa học nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở nước ta. Song, dù có cố tình xuyên tạc thế nào, thực tiễn lịch sử đã bác bỏ luận điệu sai trái này và khẳng định sự lựa chọn con đường phát triển đất nước của Đảng, nhân dân ta là hoàn toàn đúng, hợp quy luật phát triển của nhân loại. Vì thế, cách mạng Việt Nam đã giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và đạt thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
       1. Xét trên phương diện chính trị, vấn đề độc lập dân tộc của mỗi quốc gia là một trong những nội hàm cơ bản, cốt lõi trong quyền tự quyết cũng như chủ quyền và lợi ích của quốc gia; luôn gắn liền với quá trình phát sinh, phát triển của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, Bắc Mỹ và dần dần được chấp nhận trong quá trình hình thành nên quan hệ quốc tế hiện đại.
       Trong giai đoạn đầu, cùng với dân chủ, vấn đề dân tộc được giai cấp tư sản nêu cao làm một ngọn cờ tập hợp lực lượng chống chế độ chuyên chế phong kiến. Cách mạng tư sản Mỹ là một tiêu biểu trong vấn đề độc lập dân tộc, đấu tranh không chịu sự thống trị của đế quốc Anh. Cuộc cách mạng này thành công với bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 và nền cộng hòa của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ chính thức được thành lập, là thuộc địa đầu tiên trong thời đại tư bản chủ nghĩa giành được độc lập, tạo tiền lệ quốc tế quan trọng trong việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc. Cuộc cách mạng này đồng thời khẳng định “vị thế độc lập và bình đẳng” là “quy luật của tự nhiên và Thượng đế” mà các dân tộc trên thế giới được hưởng; gợi mở một phương thức giành độc lập và con đường phát triển đối với các dân tộc trong các điều kiện lịch sử khác nhau.
       Sau này, Liên Hiệp quốc đưa ra ba sự lựa chọn cho các dân tộc: 1). Thành lập một quốc gia độc lập có chủ quyền riêng; 2). Liên kết tự do với một quốc gia khác; 3). Sáp nhập vào một quốc gia khác. Song thực tiễn cho thấy, sự thành công của cách mạng tư sản Mỹ, cũng như ở nhiều quốc gia khác giành được độc lập, đã đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước đó. Từ đó khẳng định, nền độc lập thực sự, có chủ quyền là cơ sở, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển tiếp theo của mỗi quốc gia - dân tộc.
       Tuy nhiên, cách mạng tư sản Mỹ hay các cuộc cách mạng tư sản khác còn bộc lộ nhiều hạn chế: đa số quần chúng nhân dân không được hưởng quyền tự do, dân chủ, không được tham gia bàn bạc các công việc chung. Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất trong thời cận đại cũng không tránh khỏi những hạn chế, khi mà số lượng cử tri có đủ tư cách tham gia đời sống chính trị đất nước không đáng kể. Hơn nữa, cuộc cách mạng này vẫn tiếp tục duy trì chế độ tư hữu - lợi ích của giai cấp tư sản.
       Hiện nay, xã hội tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực và có những tiến bộ nhất định, nhưng bản chất của nó không thay đổi, vẫn là chế độ bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản, vẫn là chế độ bất công, đầy mâu thuẫn, vẫn có đói nghèo, thất nghiệp, chiến tranh. Do đó, các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại chỉ mang lại quyền lợi cho một ít người, còn quyền lợi của đại bộ phận quần chúng nhân dân - đồng minh của giai cấp tư sản trong quá trình cách mạng - thì không được tính đến. Quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc của người dân, xét đến cùng, không giải quyết được nếu chỉ qua cách mạng tư sản, do giai cấp tư sản lãnh đạo và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
       2. Loài người luôn mong muốn thiết lập một xã hội không có tình trạng người bóc lột người và các hình thức bất bình đẳng khác về xã hội. Lê-nin đã viết trong V.I.Lê-nin - Toàn tập, tập 12 rằng: “Đã lâu rồi, đã hàng bao thế kỷ nay, thậm chí hàng ngàn năm nay, nhân loại mong ước thủ tiêu “lập tức” mọi sự bóc lột”. Nhưng mong muốn, ước vọng của tầng lớp lao động trong các xã hội cũ chỉ là những điều xa vời, họ không tìm ra được con đường, cách thức để giải phóng mình khỏi áp bức, bất công; không từ bỏ được cái căn nguyên của chế độ người bóc lột người, của bất bình đẳng. Đó là chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Lịch sử cho thấy, chế độ phong kiến phủ định chế độ chiếm hữu nô lệ, rồi chế độ tư bản chủ nghĩa phủ định chế độ phong kiến, đều là nấc thang trong tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, song đó lại là nấc thang bóc lột đa dạng hơn, tinh vi hơn.
       Để xóa bỏ chế độ người bóc lột người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã chỉ ra phương pháp, cách thức tiến hành, đó là cách mạng vô sản do Đảng Cộng sản của giai cấp công nhân lãnh đạo. Chỉ có cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số quần chúng lao động; là cuộc cách mạng cơ bản, toàn diện, sâu sắc nhất về quyền tự nhiên, vốn có của con người trong đời sống xã hội, mà trong đó “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” (theo C.Mác - Ph.Ăngghen - Toàn tập, tập 4). Qua đó, đặt nền tảng và định hướng cho sự phát triển của con người, tiến tới một thời kỳ lịch sử, như các nhà lý luận Mác - xít gọi là xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu là xã hội xã hội chủ nghĩa.
       3. Đối với Việt Nam, cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo, được đúc rút từ thực tiễn các cuộc cách mạng tư sản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mong muốn xóa bỏ áp bức bóc lột, mang lại cuộc sống mới cho nhân dân. Ngay từ đầu, Đảng ta xác định kiên quyết giành cho được nền độc lập dân tộc và phải đảm bảo thực sự là một nền độc lập hoàn toàn, không biệt lập, không lệ thuộc và không chịu bất kỳ áp bức, bóc lột từ nước nào. Hơn nữa, đảm bảo cho nền độc lập đó là một nền độc lập vì con người, hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội mới, mỗi người dân thực sự được hưởng “quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Để đạt được mục tiêu lý tưởng đó, chỉ có con đường duy nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; và chỉ có kiên định mục tiêu lý tưởng này thì nền độc lập dân tộc mà nhân dân ta giành được mới thực sự là nền độc lập hoàn toàn, khắc phục được những hạn chế của cách mạng tư sản.
       Mặt khác, cách mạng Việt Nam đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội còn là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc theo các khuynh hướng phong kiến hay tư sản, tiểu tư sản đều không thành công. Từ phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa Yên Thế, phong trào cách mạng của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, đến cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học đều bế tắc, không phải là con đường đúng đắn, hiệu quả để cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Thực tiễn đó khẳng định, muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, phải tìm một con đường khác, vừa phải giành được độc lập, vừa phải đảm bảo quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân lao động.
       Chỉ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam có được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng, là tất yếu khách quan, là sự vận động hợp quy luật lịch sử không thể phủ nhận. Đi theo, kiên định con đường ấy, nhân dân ta đã đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hơn 30 năm kháng chiến chống các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam kiên cường đấu tranh cho mục tiêu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân, làm nên Cách mạng Tháng Tám, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
       Có được những thành quả ấy, chính là nhờ Đảng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tập hợp, hội tụ và kết tinh sức mạnh của cả dân tộc, tạo nên động lực cách mạng vô cùng to lớn; đã được lịch sử ghi nhận và nhân dân toàn thế giới biết đến. Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội càng được khẳng định, với quan điểm nhất quán là đặt con người ở vị trí trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội; trong đó, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người được xem là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đạt được và sự thụ hưởng của người dân trên các lĩnh vực xuất phát từ nhận thức, quan điểm tiếp cận đúng đắn với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, đảm bảo sự “tự do và bình đẳng về quyền lợi” cùng quyết tâm hiện thực hóa các chủ trương, chính sách đã được ban hành.
       Các quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp ngày càng được chú trọng, cụ thể hóa ngày càng hiệu quả và hoàn thiện; và sự phối hợp giữa các thiết chế dân chủ đã được xây dựng; đối tượng tham gia, thụ hưởng theo hướng mở rộng và thiết thực hơn. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ, Việt Nam chủ trương “quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu,... bảo đảm an toàn xã hội, an ninh con người”. Nhiều thành tựu trong phát triển con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đạt kết quả tích cực, thuộc thứ hạng cao của nhóm các nước trung bình. Việt Nam về đích trước nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ...
       Như vậy, thành tựu trong việc đem lại quyền lợi thiết thân, ngày càng được cải thiện của mỗi người dân mà Việt Nam đạt được thời gian qua là rất to lớn và cơ bản. Đó là minh chứng hùng hồn cho tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội; góp phần nâng tầm cao uy tín, vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế; và là hiện thực sinh động để bác bỏ luận điệu xuyên tạc, cho rằng “kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sai lầm”.
       Thành tựu đạt được trong bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội minh chứng cho một hướng đi đúng, phù hợp thực tiễn đất nước, mà còn góp phần tạo nên một hình mẫu Việt Nam đi lên sau chiến tranh và hội nhập quốc tế; tự tin tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
                                                                                                                                   Thủy Triều
                                                                                  (Nguồn tư liệu: Ban Tuyên giáo Thành ủy)
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn