Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33439526
truyền thống cách mạng
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2011)

          Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng giải phóng dân tộc, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

 

          Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại và cao cả. Người là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, Người đã nêu cao tấm gương trong sáng trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người đã nắm bắt sâu bản chất cách mạng và khoa học, tinh thần biện chứng và nhân đạo của học thuyết Mác – Lênin, vận dụng một cách sáng tạo học thuyết ấy phù hợp với hoàn cảnh thực tế nước ta; đồng thời Người đã kế thừa, phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại.

          Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở công lao sáng lập Đảng Mácxít – Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường tình đoàn kết quốc tế.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống văn hóa cổ, kim, đông, tây; đặc biệt là tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao tư tưởng nhân văn của nhân loại, nhờ đó đã kết tinh ở Người những giá trị văn hóa dân tộc, hiện đại, nhân văn. Là chiến sĩ tiên phong của nền văn học – nghệ thuật, báo chí cách mạng, đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho công bằng, tình thương và lẽ phải trên trái đất, sự đóng góp của Người về văn hóa rất phong phú và đa dạng, thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Người, được tỏa sáng trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Cái cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người và niềm tin đối với con người hết sức bao la, sâu sắc, tất cả vì con người, tất cả do con người.

          Hồ Chủ tịch là người đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam đánh thắng các thế lực đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thực hiện dân chủ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội – thời đại Hồ Chí Minh.

          Đảng ta luôn khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; Đại hội IX của Đảng đã xác định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

          Tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những chân lý bền vững, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam, trước kia cũng như hiện nay kiểm nghiệm và xác nhận: Vấn đề nổi bật xuyên suốt là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tư do”; tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường và sáng tạo. Nội dung cơ bản là “lấy dân làm gốc”, xác định “mọi quyền hành, lực lượng đều là ở nơi dân”; đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược cơ bản, lâu dài, nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; phải có đạo đức cách mạng, kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc. Thống nhất giữa tư tưởng và hoạt động thực tiễn, giữa lời nói và việc làm; nói đi đôi với làm là một yêu cầu nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên, quyết tâm phải thể hiện trong công tác, hành động.

          Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Cả cuộc đời của Người là một tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại.

                                                                                       Linh Phụng

 

(Nguồn: Ban tuyên giáo Thành ủy)

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn