Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34387324
truyền thống cách mạng
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

 

       Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.
       Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
(Nguồn: doanthanhnien.vinhuni.edu.vn)
 
       Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.
       Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
       Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
       Những chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo qua 90 năm (1930 - 2020)
       Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay Nhân dân (giai đoạn 1930 - 1945); tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1945 - 1954); đồng hành cùng Nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (giai đoạn 1954 - 1975).
       Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2020), công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước.
       Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế (giai đoạn 1975 - 1985), công tác tuyên giáo đã tập trung động viên các tầng lớp Nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của đất nước, tạo điều kiện cho các bước phát triển tiếp theo.
       Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (giai đoạn 1986 - 2020), đặc biệt là trong 05 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho thực tiễn. Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến quan trọng. Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả.
       Qua 90 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng. Ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.
       Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
       Tháng 11/1929, khi An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Sài Gòn, đồng chí Trần Não, một trong những người lãnh đạo của An Nam Cộng sản Đảng được cử phụ trách công tác Tuyên huấn ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 3/2/1930, các tổ chức Đảng hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam và tháng 3/1930, Thành ủy lâm thời Sài Gòn - Chợ Lớn đầu tiên được thành lập, đồng chí Trần Não được cử vào Thành ủy và tiếp tục phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn.
       Năm 1930 đến 1935 là thời kỳ địch khủng bố ác liệt, Thành ủy bị tan vỡ nhiều lần, đặc biệt là năm 1930 - 1931, nhiều cơ sở đảng bị địch đánh phá, nhiều đảng viên bị bắt, bị tù, bị giết, công tác Tuyên huấn có lúc bị gián đoạn nhưng vẫn tập trung vào việc giáo dục tinh thần giữ vững khí tiết cách mạng cho đảng viên và quần chúng cốt cán. Nhờ vậy, nhiều đảng viên và Nhân dân trong lao tù bị địch tra tấn cực hình nhưng vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ đồng chí mình.
       Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, niềm vui giành độc lập chưa được bao lâu thì ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn - Chợ Lớn mở đầu chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Bằng các bài viết trên báo “Chống xâm lăng” và “Cảm tử”, Tuyên huấn đã tuyên truyền và giải thích cho Nhân dân hiểu rằng sống trong lòng địch không phải là theo địch mà ở đâu cũng có thể tham gia kháng chiến; đồng thời, vạch trần bộ mặt phản quốc của Bảo Đại và Chính phủ bù nhìn, nêu cao nhiệm vụ ủng hộ Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống các luận điệu chia rẽ, kêu gọi đoàn kết dân tộc, làm cho Nhân dân thấy được cuộc kháng chiến của Việt Nam không cô độc và chắc chắn sẽ giành thắng lợi.
       Tháng 11/1949, Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn chính thức được thành lập. Các bộ phận chuyên môn gồm có: Thông tin tuyên truyền, Huấn học, Trường Đảng.
       Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định
       Tháng 8/1950, theo chủ trương của Xứ ủy, Sài Gòn - Chợ Lớn được tách ra để thành lập Khu đặc biệt trực thuộc Xứ ủy. Từ năm 1954 - 1957, công tác Tuyên huấn ở nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn do Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn chỉ đạo. Từ năm 1957 - 1959, tuy tình hình hoạt động cách mạng ở nội thành có khó khăn nhưng các ngành, các cánh, trong đó có cánh Tuyên huấn Sài Gòn - Chợ Lớn, vẫn chiến đấu duy trì được phong trào. Cuối năm 1959, hai Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn và tỉnh Gia Định được xác lập thành Khu Sài Gòn - Gia Định, lấy bí danh I4, sau đổi thành T4. Năm 1960, Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (T4) được thành lập (do đồng chí Phạm Dân (Ba Hương) là Khu ủy viên làm Trưởng Ban), gồm các bộ phận: Tuyên truyền; Thông tấn xã; Đài Minh ngữ, nhiếp ảnh; báo chí; nhà in; Văn công, điện ảnh, học, khắc; Huấn học, Trường Đảng; giáo dục; văn phòng, bảo vệ căn cứ, tiếp liệu; đội giao liên cơ quan, giao liên làm bàn đạp để phục vụ công tác tuyên truyền ở cả nội thành và ngoại thành.
       Từ 1965 - 1975 là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất, địch đánh phá ngày đêm bằng đủ các loại phương tiện chiến tranh. Căn cứ Tuyên huấn Sài Gòn - Gia Định phải di chuyển liên tục, nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về hệ thống hầm, địa đạo, nơi làm việc nên công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và Nhân dân nội thành, ngoại thành không bao giờ bị gián đoạn. Ngoài phục vụ chuyên môn, Ban Tuyên huấn còn tổ chức tự vệ chiến đấu, chống càn, tiêu diệt 20 tên Mỹ, bắn cháy 2 máy bay, 3 xe tăng, nhiều đồng chí trở thành dũng sĩ diệt Mỹ như đồng chí Bảy Lợi, Sáu Kiệm, Ba Đúng…
       Ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh
       Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 năm đầu sau ngày giải phóng với muôn vàn khó khăn, thử thách, tình hình kinh tế sa sút nghiêm trọng, lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Sài Gòn phải ăn bo bo, độn sắn. Lại thêm khó khăn, thách thức cả chủ quan, khách quan khi tình hình chính trị, an ninh hết sức phức tạp, những phần tử phản động, chống phá cách mạng còn nhiều (chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc ngày càng ác liệt, nhất là trong những năm 1979 - 1980), thiên tai liên tiếp xảy ra, số người thất nghiệp quá lớn, tệ nạn xã hội đầy rẫy… Trước những khó khăn, thách thức bủa vây, Thành phố đã không thụ động chờ đợi, mà chủ động tìm tòi, học hỏi tìm hướng đi mới thích hợp.
Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang An Giang xây dựng phòng tuyến đánh trả quân Pôn Pốt,
bảo vệ biên giới Tây Nam (Nguồn: https://thanhnien.vn)
 
       Với truyền thống luôn là lực lượng xung kích trên trận địa tư tưởng - văn hóa của Đảng ta, ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đồng lòng vượt qua khó khăn. Phát huy bài học trong thời kỳ chiến tranh cách mạng, công tác tư tưởng của Đảng bộ tập trung giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, vừa phát huy tinh thần, sức mạnh của Nhân dân để trấn áp, trừng trị tội phạm vừa tích cực tháo gỡ khó khăn, giữ vững, củng cố, nuôi dưỡng và nâng cao niềm tin, trước hết là trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong các đoàn thể xã hội rồi lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân.
       Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng văn hóa luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảnh bộ Thành phố. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đội ngũ làm công tác Tuyên giáo Thành phố đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Đại bộ phận đội ngũ cán bộ đều được đào tạo có hệ thống và trưởng thành trong thực tiễn cách mạng, là lực lượng xung kích và đáng tin cậy của Đảng và Nhân dân trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Các phương tiện và điều kiện hoạt động của công tác tư tưởng có bước đổi mới. Tuy nhiên mặt yếu kém, bất cập của công tác tư tưởng là còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu có lúc chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt; chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hướng “thương mại hóa”, lai căng chạy theo thị hiếu tầm thường trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ. Công tác tư tưởng chưa thường xuyên gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…
       Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo đã rút ra một số bài học kinh nghiệm.
       Một là, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm hàng năm; nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, tăng cường công tác dự báo để chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy giải quyết tốt, đúng và trúng các vấn đề, các sự việc diễn ra, nhất là các vấn đề, sự việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm.
       Hai là, luôn xác định tinh thần trực chiến trên mặt trận tư tưởng của Đảng; đối diện, không né tránh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và nhạy bén chính trị, để tham mưu đúng và trúng những giải pháp xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp, cũng như những vấn đề thường xuyên thuộc lĩnh vực tuyên giáo ở mỗi thời điểm, địa bàn cụ thể.
       Ba là, quan tâm đầu tư, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng. Đội ngũ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc. Ưu tiên chuẩn hóa nghiệp vụ và hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu mới.
       Bốn là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo; tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các ban, bộ, ngành địa phương.
       Năm là, chủ động, kiên quyết phản bác có cơ sở khoa học và sức thuyết phục các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; vừa tận dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông mới phục vụ cho công tác tuyên giáo.
       90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.                                    
Khánh Thiện

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn