Xem bài viết theo chủ đề

 

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33355437
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2010 trong Lực lượng TNXP

Về công tác tuyên truyền, đến nay đã tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo và 8 nghị định, thông tư, quyết định liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng cho 19.036 lượt cán bộ, viên chức và người lao động, bằng các hình thức như: tuyên truyền qua hệ thống phát thanh (897 buổi), báo cáo chuyên đề tập trung, tổ chức thi đố vui, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Bản tin của Lực lượng TNXP do Công đoàn Lực lượng TNXP tổ chức định kỳ hàng tháng (5.767 bài).

Lực lượng TNXP cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó, trọng tâm là: tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiện toàn và nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy tổ chức; cải cách thủ tục, văn bản hành chính; đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của 2 đoàn thể quần chúng; tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng ngừa và xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và kiểm tra việc thực hiện các kết luận xử lý sau khi kiểm tra, thanh tra. Song song đó, Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành 108 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

 

       Trong công tác cải cách hành chính, Lực lượng TNXP áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Lực lượng TNXP. Tổ chức sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với quy mô quản lý, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả công việc và tiết kiệm biên chế, kinh phí được giao hàng năm.  Tham mưu, đề xuất các sở, ngành, UBND thành phố xem xét, quyết định giải thể 01 đơn vị; phê duyệt phương án chuyển đổi 01 doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên; sáp nhập 3 đơn vị (Trường 5 và Trường 6 vào Trường 1; Trường 4 vào Trường 3); bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho 2 đơn vị.

Ban hành hướng dẫn về quy trình thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển CBVC trong Lực lượng TNXP theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của đơn vị. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản đã từng bước đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được quan tâm thực hiện. Tất cả các đơn vị trực thuộc đều tổ chức việc nối mạng tin học nội bộ và kết nối riêng mạng internet, góp phần thực hiện nhanh việc báo cáo và truyền tải các văn bản của đơn vị với Cơ quan Lực lượng. Từng bước nâng cao ứng dụng tin học vào giải quyết công việc chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác hành chính tại đơn vị; việc triển khai về quy định quản lý, sử dụng internet trong Lực lượng TNXP được thực hiện tốt. Lực lượng TNXP xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo CBVC giai đoạn 2010 - 2015 của Lực lượng TNXP và lập công văn chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo trong Lực lượng TNXP. Bên cạnh đó, Lực lượng TNXP trình cho thành phố Đề án đào tạo Trung cấp nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2016.

Công tác chống quan liêu trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện. tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức trong toàn Lực lượng thực hiện Quy định về thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong Lực lượng TNXP theo Quyết định số 48/QĐ-TNXP ngày 19.02.2008 của Lực lượng TNXP gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cần , kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; thực hiện nếp sống văn minh đô thị và quy chế dân chủ cơ sở nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ viên chức có đủ kỹ năng và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP đều có quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2010. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật, không gây khó khăn cho người yêu cầu giải quyết công việc. Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Lực lượng TNXP, lãnh đạo đơn vị cơ sở với cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, người sau cai nghiện ma túy và thân nhân học viên, người sau cai nghiện ma túy được tiến hành thường xuyên. Trong kỳ đã tiếp 18.460 lượt công dân.

Một buổi họp công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Về công tác cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng: đã tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm 12 trường hợp; điều động và bổ nhiệm 01 trường hợp; điều động, chuyển công tác 03 trường hợp; thôi giữ chức vụ 02 trường hợp để Lực lượng phân công nhiệm vụ khác. Lực lượng TNXP cũng đã ra quyết định bổ nhiệm 07 trường hợp; điều động 07 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 21 trường hợp; điều động biệt phái 03 cán bộ; cử đi học 01 trường hợp; thôi giữ nhiệm vụ 01 trường hợp; nghỉ hưu 01 trường hợp; thôi việc theo nguyện vọng 05 trường hợp; thôi việc do tinh giảm biên chế 01 trường hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được quan tâm với việc cử 435 trường hợp đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ những kết quả đạt được, Lực lượng TNXP đã xây dựng chương trình công tác phòng chống tham nhũng quý IV.2010 với các nội dung chủ yếu: tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục năm 2010, tiếp tục duy trì thực hiện việc “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các đơn vị trong Lực lượng TNXP thành phố; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban Lực lượng TNXP và đơn vị cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản hành chính; thực hiện tốt Quy định về thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong Lực lượng TNXP gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của 2 đoàn thể quần chúng; tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng ngừa, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và kiểm tra việc thực hiện các kết luận xử lý sau khi kiểm tra, thanh tra.

Công tác cải cách hành chính trong quý IV.2010 cũng được xác định với các trọng tâm: Tiếp tục thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong Lực lượng TNXP gắn với việc rà soát, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Lực lượng TNXP. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Lực lượng TNXP và đơn vị cơ sở theo hướng tinh gọn và hiệu quả; Triển khai thực hiện kế hoạch đề án sắp xếp bộ máy tổ chức các Trường cai nghiện ma túy và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập. Tăng cường các hình thức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo của Lực lượng TNXP và cơ sở với CBVC, người lao động, HV-NSCN và thân nhân; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho các đơn vị cơ sở hoạt động. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu phòng-ban, đơn vị trong các hoạt động của đơn vị; Xử lý nghiêm CBVC thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có những hành vi tiêu cực trong thi hành công vụ. Khai thác tối đa công năng việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nội bộ Lực lượng TNXP và các đơn vị cơ sở trực thuộc. Triển khai tin học hóa quản lý, thường xuyên cập nhật thông tin trang web Lực lượng TNXP; ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính thống nhất để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo cơ sở cho việc công khai các quy trình, thủ tục hành chính cho công dân, trong Cơ quan Lực lượng TNXP và các đơn vị trực thuộc

                                                                             BBT Bản tin


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn