Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38058409
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Sơ kết 5 năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021

       Trong tháng 4, các cơ sở Đảng đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các cơ sở đã báo cáo kết quả 5 năm thực hiện, báo cáo tham luận và thảo luận góp ý cho việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW tại đơn vị.

      Ngày 28/4/2021, Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm.

      Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là một nội dung quan trọng, việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; thái độ, tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên với công việc được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc gương mẫu trong tự phê bình và phê bình. Công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được thực hiện kịp thời, đảm bảo khách quan, đúng thành tích. Từ năm 2016 đến năm 2020, Chi ủy đã khen thưởng cho 04 tập thể và 16 lượt cá nhân.

     Trong dịp này, Chi ủy đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 tại Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Chi bộ (bên trái) tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

      Ngày 23/4/2021, Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã tuyên dương, trao tặng giấy khen cho 04 tập thể, 02 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 và 02 tập thể, 06 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

      Đồng chí Trương Quang Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đơn vị chủ trì hội nghị đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc, 02 đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là công việc lâu dài của từng chi bộ và là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mọi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Đồng chí lưu ý các chi bộ, đảng viên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng tập thể, cá nhân; kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phát hiện, xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

       Sáng 22/4/2021, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Lực lượng TNXP chủ trì hội nghị sơ kết tại Cơ quan Lực lượng TNXP.

       Trong 05 năm qua, Đảng ủy Cơ quan đã ban hành các chương trình, kế hoạch, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảm bảo việc sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, hàng tháng cấp ủy chi bộ thực hiện việc đánh giá tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhắc nhở đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Người Cộng sản trẻ Cơ quan định kỳ hàng quý và có đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề liên quan đến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình công tác năm.

        Dịp này, Đảng ủy Cơ quan Lực lượng TNXP cũng đã khen thưởng cho 02 tập thể, 06 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Lực lượng TNXP trao giấy khen cho các cá nhân

       Ngày 20/4/2021, Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tổ chức sơ kết. Đồng chí Vy Văn Trọng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở chủ trì hội nghị.

        Báo cáo kết quả thực hiện, đồng chí Trương Thị Minh Thùy - Phó Bí thư Đảng ủy cho biết từ năm 2016 – 2021, Đảng ủy Cơ sở đã quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn đơn vị; kịp thời cụ thể hóa nội dung Chỉ thị vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, 02 đoàn thể gắn với việc thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Cơ sở lãnh đạo để cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm tại đơn vị.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vy Văn Trọng - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc áp dụng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW tại đơn vị đã đi vào thực tiễn mang lại hiệu quả rõ rệt, tác động tích cực đến hành vi, công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, toàn đơn vị đã thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị. Đồng chí chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, nhân viên trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TW, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên. Các chi bộ nghiêm túc khắc phục hạn chế đã ghi nhận trong kỳ và thực hiện tốt hơn việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong toàn đơn vị.

       Dịp này, Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã trao tặng giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Ngày 14/4/2021, Đảng ủy Cơ sở xã hội Nhị Xuân tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Hội nghị thảo luận

     Tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Hậu -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể có nhiều tấm gương học tập Bác, gương người tốt, việc tốt được viết đăng trên website đơn vị, Bản tin TNXP có sức lan tỏa rộng rãi; duy trì việc kể chuyện trong sinh hoạt chi bộ, 02 đoàn thể và trong học viên. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các chi bộ, 02 đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhiều hình thức tổ chức, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng, chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động; phát hiện nhân rộng những cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt.

Bùi Hồng - Mai Anh - Hoàng Vân - Quốc Hoàn - Ánh Tuyền

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn