Xem bài viết theo chủ đề

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38084419
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” tháng 12/2016

        Phần I: Khởi động - Trắc nghiệm

        Câu 1: Cải chính hộ tịch được hiểu là?  

        Đáp án: b. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch (Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 2: “Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc” là thẩm quyền đăng ký của tổ chức, cá nhân nào sau đây? 

        Đáp án: c. Ủy ban nhân dân cấp huyện (Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 3: Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân thực hiện theo phương thức nào sau đây? 

        Đáp án: d. Cả a, b, c đều đúng (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 4: Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong trường hợp nào sau đây?

        Đáp án: c. Cả a, b đều đúng (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 5: Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con?

         Đáp án: b. 60 ngày (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 6: Thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về tổ chức, cá nhân nào sau đây?

        Đáp án: a. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 7: Nội dung nào sau đây thuộc phạm vi thay đổi hộ tịch? 

        Đáp án: c. Cả a, b đều đúng (Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 8: Sổ hộ tịch là? 

        Đáp án: a. Căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 9: Điền vào chỗ trống sau đây:

        “Cơ sở dữ liệu hộ tịch là………………, lưu giữ toàn bộ thông tin hộ tịch của mọi cá nhân, làm cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, phục vụ yêu cầu tra cứu thông tin, quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”

        Đáp án: d. Tài sản quốc gia (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 10: Tổ chức, cá nhân nào sau đây chịu trách nhiệm về mọi thông tin hộ tịch được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử? 

        Đáp án: a. Cơ quan đăng ký hộ tịch (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 11: Bộ Tư pháp có bao nhiêu trách nhiệm, quyền hạn trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch? 

        Đáp án: b. 4 trách nhiệm, quyền hạn (Theo quy định tại Điều 66 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 12: Trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch thì “Quy định, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện” là nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân nào sau đây? 

        Đáp án: c. Bộ Ngoại giao (Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 67 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 13: Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

        Đáp án: d. Cả a, b, c đều đúng (Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 68 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Câu 14: Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm? 

        Đáp án: d. Cả a, b, c đều đúng (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014).

        Phần II: Thách đố

        Câu 15: Trong quá trình đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, sau khi hết thời hạn niêm yết thông báo tại Uỷ ban nhân dân xã thì phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch được thực hiện như thế nào?

        Đáp án: c. Để trống trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch; Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi” (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

        Kết quả dự thi

        - Đối với đối tượng dự thi là cán bộ, viên chức, người lao động:

        + Tổng số bài tham gia Hội thi: 378 bài.

        + Tổng số bài trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm: 168 bài.

        + Tổng số bài trả lời sai: 210 bài.

        - Đối với đối tượng dự thi là học viên:

        + Tổng số bài tham gia Hội thi: 1.332 bài

        + Tổng số bài trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm: 890 bài.

        + Tổng số bài trả lời sai: 442 bài.

        Giải thưởng:

       Căn cứ câu trả lời dự đoán số người tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm, sau khi có kết quả trên phần mềm thi trực tuyến và chấm điểm bài dự thi của học viên, giải thưởng cụ thể như sau:

        a) Cá nhân:

        - Đối với đối tượng là cán bộ, viên chức, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố

        + Giải Nhất: Đồng chí Huỳnh Ngọc Thiên Vũ - Công đoàn Cơ sở Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố (trả lời đúng 10 câu hỏi trắc, có Dự đoán số bài thi của cán bộ, viên chức, người lao động, đội viên TNXP tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi là 175 bài).

        + Giải Nhì: Đồng chí Nguyễn Huy Thông - Công đoàn Cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 1 (trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm, có Dự đoán số bài thi của cán bộ, viên chức, người lao động, đội viên TNXP tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi là 189 bài).

        + Đồng Giải Ba:

        * Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Công đoàn Cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 1 (trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm, có Dự đoán số bài thi của cán bộ, viên chức, người lao động, đội viên TNXP tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi là 145 bài).

        * Đồng chí Hoàng Tuân - Công đoàn Cơ sở Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố (trả lời đúng 10 câu hỏi trắc, có Dự đoán số bài thi của cán bộ, viên chức, người lao động, đội viên TNXP tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi là 145 bài).

        - Đối với đối tượng là học viên tại các đơn vị trực thuộc

        +Giải Nhất: Học viên Đỗ Quốc Dũng - Học viên Tổ 9, Khu A thuộc Công đoàn Cơ sở Xã hội Nhị Xuân, trả lời đúng 5 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán có 890 bài dự thi của học viên tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

        + Đồng giải Nhì:

        * Học viên Huỳnh Ngọc Thanh - Học viên Tổ 9, Khu A thuộc Công đoàn Cơ sở Xã hội Nhị Xuân, trả lời đúng 5 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán có 889 bài dự thi của học viên tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

        * Học viên Bùi Thanh Trung - Học viên Tổ 9, Khu A thuộc Công đoàn Cơ sở Xã hội Nhị Xuân, trả lời đúng 5 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán có 891 bài dự thi của học viên tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

        + Giải Ba: Học viên Bùi Thanh Tùng - Học viên Tổ 9, Khu A thuộc Công đoàn Cơ sở Xã hội Nhị Xuân, trả lời đúng 5 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán có 892 bài dự thi của học viên tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

        b) Tập thể: Công đoàn Cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 3 (tỷ lệ tổng số bài của cán bộ, viên chức, người lao động, đội viên TNXP trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm/tổng quân số CBVC-NLĐ là 45%).

Ban Biên tập

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn