Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34175073
hoạt động đoàn thể
"Tuổi trẻ TNXP tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

 “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng, vừa chuyên”.

Trích “Di chúc Hồ Chí Minh”
 
       Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, đòi hỏi thế hệ trẻ phải ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống, có ý chí vươn lên, quyết tâm hành động, làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc”. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” khẳng định: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước”.  

 

Đoàn viên, thanh niên Cơ quan Lực lượng TNXP tham quan Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng
 

       Đoàn Lực lượng TNXP góp phần xây dựng con người Thanh niên xung phong thời kỳ mới: 
 
       Có thể khẳng định với sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã phát huy truyền thống anh hùng, xung kích, năng động, sáng tạo, góp phần cùng Lực lượng TNXP xây dựng Thành phồ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhận thức sâu sắc việc xây dựng con người TNXP chính chuyên vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng Lực lượng TNXP, những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lực lượng TNXP luôn phát huy chức năng “Trường học xã hội Thanh niên xung phong”, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng đoàn viên TNXP tới những giá trị tốt đẹp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, tích cực lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lực lượng TNXP đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Lực lượng TNXP và Thành Đoàn; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, nhất là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các phong trào gắn với chủ đề hàng năm của Thành phố. Qua đó, phát huy vai trò của đoàn viên trong đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” các thế lực thù địch; giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho đoàn viên nhận rõ được vai trò của đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; giáo dục đoàn viên tinh thần yêu lao động, phát huy truyền thống hiếu học, chuyên cần và sáng tạo, từ đó hình thành tinh thần tự giác trong lao động, học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những người vừa “hồng”, vừa chuyên.
  
       Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động được nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn, đối chiếu với nhiệm vụ chính trị của Đoàn và tuổi trẻ trong từng giai đoạn cách mạng, có tính định hướng chính trị rõ ràng, xuất phát từ chính nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên, do vậy, có sức hấp dẫn đối với thanh niên, tạo môi trường, động lực, điều kiện để con người thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Đoàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam; khả năng “tự giáo dục” của thanh, thiếu niên; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; tăng cường tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu đa dạng và không ngừng tăng lên của đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn góp phần định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại cơ sở, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp, Đoàn Lực lượng TNXP còn tiếp tục duy trì, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lực lượng TNXP cùng các Hội trực thuộc (kết nạp vào Hội 1.797 thanh niên là học viên, người sau cai nghiện).
 
       Vượt khó vươn lên trong công tác Đoàn
 
       Năm 2015, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đất nước, Thành phố và Lực lượng TNXP như kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 40 năm giải phóng Miền nam thống nhất đất nước; 70 năm quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 39 năm thành lập Lực lượng TNXP Thành phố…, đặc biệt là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ mở ra cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Lực lượng TNXP nói riêng sẽ có nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
       “Tuổi trẻ TNXP tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” là chủ đề xuyên suốt cho mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng và từ đó đề ra các chuổi hoạt động trọng tâm nhằm hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2015 mà Ban Thường vụ Đoàn Lực lượng TNXP đã xác lập. Trong đó, cơ sở Đoàn cần tập trung các nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng tham gia cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của chi đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; tăng cường tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động xây dựng các giá trị hình mẫu đoàn viên, thanh niên Lực lượng TNXP thời kỳ mới; xây dựng phong cách cán bộ Đoàn và cuộc vận động “4 xây - 3 chống” (xây dựng ý thức công dân; tinh thần tình nguyện; tinh thần hiếu học và tinh thần yêu lao động); đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; xây dựng các công trình thanh niên góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị...
 
       Kết quả đạt được
 
       Trong giai đoạn 2010 – 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lực lượng TNXPđã kết nạp 830 thanh niên ưu tú, đạt 93,15% chỉ tiêu Nghị quyết; giới thiệu 212 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 119 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 90,37% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ cơ sở Đoàn xuất sắc đạt 94%/năm, đạt 117,63% chỉ tiêu Nghị quyết. Qua đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lực lượng TNXP được Thành Đoàn đánh giá làđơn vị Đoàn xuất sắc hàng năm.
Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí Thư Đảng ủy Lực lượng TNXP (thứ 5 phải qua) trao cờ và giấy khen cho các tập thể, các nhân xuất sắc trong hoạt động Đoàn
 
       Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và sự nỗ lực vượt khó, tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi để được cống hiến của tuổi trẻ, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi một cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Lực lượng TNXP thành phố sẽ là một nhân tố tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của Lực lượng TNXP hàng năm và cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lực lượng TNXP ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng.
                                                                       
Phong Nguyễn

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn