Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34428698
hoạt động đoàn thể
Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2014

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 

       Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 và 9 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015); Kế hoạch thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng giai đoạn 2014-2015 và hướng dẫn thực hiện công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Thành lập Tổ Nghiên cứu dư luận xã hội và kiện toàn các Tổ Báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Ban Tuyên giáo Đảng ủy Lực lượng TNXP; duy trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận xã hội định kỳ.
       Cấp ủy các cơ sở đảng tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với người lao động và học viên, người sau cai nghiện.   
       2. Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên: 
       Đổi tên Đảng bộ Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân thành Đảng bộ Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014 có 50% cơ sở Đảng đạt Trong sạch vững mạnh, không có cơ sở Đảng yếu kém; có 98,47% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 1,53% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
 
        Đã kết nạp 41 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 117% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014). Triển khai Kế hoạch kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh. 

         3. Công tác cán bộ:  

        Đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy Lực lượng TNXP. Tổ chức họp kiểm điểm năm 2014 đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và thành viên lãnh đạo Lực lượng TNXP. Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ đương chức năm 2014 và quy hoạch cán bộ dự bị 2015 - 2016. 

         4. Thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI: 

Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI trong năm 2014 đạt yêu cầu.  
       5. Công tác kiểm tra, giám sát: 
       Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014; ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP. 
 
       UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014. Đã tổ chức giám sát về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; về việc lãnh đạo khắc phục những hạn chế trong năm 2013. Kiểm tra cơ sở Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp, kiểm tra dấu hiệu vi phạm.   
       6. Lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: 
       Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban chấp hành TW khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nhiên liệu, điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí quản lý và tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 với phương châm “Tết đoàn kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh và an toàn”. 
 
       7. Công tác của Ban Chỉ đạo dân chủ cơ sở: 
       Triển khai chương trình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo. Các cơ sở Đảng trực thuộc đều có xây dựng chương trình công tác và đăng ký thi đua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng kế hoạch phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Lực lượng TNXP liên quan đến quy chế dân chủ cơ sở; Đề nghị Thành ủy khen thưởng 01 cấp ủy cơ sở có thành tích trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
 
       8. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 
       Hướng dẫn tổ chức học tập, nghiên cứu và thảo luận chủ đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã tổ chức biểu dương 14 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 nhân Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành ủy đã biểu dương 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
       Cấp ủy các cơ sở Đảng đã tổ chức việc học tập và thảo luận các chuyên đề năm; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị tiếp tục duy trì tổ chức kể chuyện trong chào cờ đầu tuần và sinh hoạt 2 đoàn thể.
 
       9. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020: 
       Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP và Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020. Thành lập các Tiểu ban, Tổ công tác chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
 
       Hướng dẫn xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017.  

        10. Công tác vận động quần chúng: 

       Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP triển khai kế hoạch như: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2014) và 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2014); hướng dẫn xét chọn điển hình “Dân vận khéo” năm 2014. Hướng dẫn thực hiện học tập các chuyên đề theo chủ đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… vận động các tổ chức đoàn thể Thành phố, quận, huyện hỗ trợ chăm lo Tết Giáp Ngọ 2014 cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và người sau cai tại các trường, cơ sở xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện - 2014” và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2014-2016.
 
       Cấp ủy các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại đơn vị, tổ chức phổ biến Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng ủy Lực lượng TNXP và xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức thi đua “Dân vận khéo” năm 2014, đã xét và tổ chức biểu dương 29 tập thể và 57 cá nhân là điển hình “Dân vận khéo” năm 2014 (trong đó có 05 tập thể và 08 cá nhân biểu dương cấp Lực lượng TNXP).
 
Văn phòng Đảng ủy Lực lượng TNXP
 


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn